Hotline: 0865.961.566

Not only but also: Cách dùng, những lỗi sai & bài tập vận dụng

Trong tiếng Anh, cấu trúc “not only … but also” thường được sử dụng để kết hợp hai ý hoặc thông tin khác nhau trong một câu, nhấn mạnh vào sự tương phản hoặc sự đa dạng. Đây là một cấu trúc được sử dụng hết sức phổ biến trong giao tiếp. Anh ngữ PEP sẽ giúp bạn 

1. Cấu trúc “Not only but also” là gì?

Not only ... but also là gì?
Not only … but also là gì?

“Not only but also” là cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để nhấn mạnh, tăng cường sự liên kết giữa hai từ hoặc cụm từ có sự tương đồng về vị trí, đặc điểm giúp tạo ra một cấu trúc cân đối và linh hoạt trong câu.

Cấu trúc này bắt đầu với “not only” (không những) theo sau bởi “but also” (mà còn). Trong đó, “not only” đứng trước từ hoặc cụm từ đầu tiên và “but also” đứng trước từ hoặc cụm từ thứ hai.

Ví dụ: 

She possesses not only intelligence but also a great sense of humor. – Cô ấy không chỉ có trí tuệ mà còn có một tinh thần hài hước tuyệt vời. 

The concert featured not only classical music but also modern jazz compositions. – Buổi hòa nhạc không chỉ có nhạc cổ điển mà còn có các tác phẩm jazz hiện đại.

2. Cách dùng cấu trúc not only but also trong tiếng Anh

Ví dụ về cấu trúc not only but also

Cấu trúc câu “not only but also” dùng để nối hai từ hay cụm từ có đặc điểm, tính chất tương đồng với nhau. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc này, chúng ta sẽ phân tích cách sử dụng kèm theo ví dụ minh họa trong từng ngữ cảnh khác nhau.

2.1 Sự kết hợp “not only but also” và danh từ

Cấu trúc “not only but also” khi kết hợp danh từ nhằm mô tả sự đa dạng, nhấn mạnh tính liên kết giữa sự vật, sự việc cụ thể. Cấu trúc hoàn chỉnh: “S + V + not only + noun + but also + noun”.

Ví dụ:

The project aims to address not only economic issues but also social and environmental concerns. – Dự án nhằm giải quyết không chỉ vấn đề kinh tế mà còn là các vấn đề xã hội và môi trường.

This book explores not only the historical events but also the cultural context of the time. Cuốn sách này không chỉ khám phá các sự kiện lịch sử mà còn cả bối cảnh văn hóa thời đó.

2.2 Sự kết hợp “not only but also” và động từ.

Nhằm mô tả hoặc nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai hành động được thực hiện bởi đối tượng cụ thể, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc “not only but also” kết hợp với động từ với cấu trúc: “S + not only + V + but also + V”

Ví dụ:

She not only sings beautifully but also dances with grace. – Cô ấy không chỉ hát hay mà còn nhảy múa duyên dáng.

The athlete not only runs swiftly but also jumps remarkably high. – Vận động viên không chỉ chạy nhanh mà còn nhảy cao đáng kinh ngạc.

2.3 Sự kết hợp “not only but also” và tính từ.

Khi muốn miêu tả đến tính cách, trạng thái của đối tượng nào đó hoặc đặc điểm, tính chất của sự vật, sự việc, bạn có thể sử dụng tính từ theo sau “not only” và “but also” với cấu trúc: “S + to be + not only + adj + but also + adj”.

Ví dụ:

She is not only intelligent, but also creative. – Cô ấy không chỉ thông minh, mà còn đặc biệt sáng tạo.

This novel is not only interesting but also thought-provoking. – Cuốn tiểu thuyết này không chỉ thú vị mà còn làm suy ngẫm.

3. Cấu trúc “Not only but also” đảo ngữ

Đảo ngữ là một kỹ thuật thông dụng dùng thay đổi trật tự thông thường của các thành phần trong câu. Mục đích đảo ngữ nhằm làm nổi bật, tạo điểm nhấn cho một số thành phần chính trong câu. Trong một số trường hợp, kỹ thuật này có thể làm thay đổi ý nghĩa của câu.

Cấu trúc “Not only but also” đảo ngữ giúp ý nghĩa câu văn được nổi bật và phong phú hơn. Khi sử dụng đảo ngữ với “not only but also” thường có sự chuyển đổi vị trí giữa “not only” và “but also” để tạo ra sự nhấn mạnh, đặc biệt cả hai phần đều phải đồng bộ đảo ngữ không đảo ngữ riêng lẻ từng phần trong câu. Các cách đảo ngữ với cụm từ “Not only but also”:

3.1 Khi trong câu sử dụng động từ thường

Cấu trúc thông thường: S + not only + verb + but also + verb

Cấu trúc đảo ngữ: Not only + trợ động từ + S + verb + but also + verb

Ví dụ:

Câu thông thường: She not only sings beautifully, but also plays the piano with great skill.

Câu đảo ngữ: Not only does she sing beautifully, but also plays the piano with great skill.

3.2 Khi trong câu sử dụng động từ khiếm khuyết:

Cấu trúc thông thường: S + modal verb + not only + verb + but also + verb

Cấu trúc đảo ngữ: Not only + modal verb + S + verb + but also + verb

Ví dụ:

Câu thông thường: He can not only swim, but also dive. 

Câu đảo ngữ: Not only can he swim, but also dive.

 • Khi trong câu sử dụng động từ “to be”

Cấu trúc thông thường: S1 + to be + not only + V1 + but also + S2 + V2

Cấu trúc đảo ngữ: Not only + to be + S1 + V1, but also + S2 + V2

Ví dụ:

Câu thông thường: I am not only a language enthusiast but also fascinated by the intricacies of syntax.

Câu đảo ngữ: Not only am I a language enthusiast, but also I am fascinated by the intricacies of syntax.

>>> Bài viết cùng chủ đề: Cấu trúc would rather trong tiếng Anh

 4. Các lỗi sai thường gặp & lưu ý khi sử dụng “Not only but also”

Lỗi sai thường gặp khi dùng cấu trúc not only but also
Lỗi sai thường gặp khi dùng cấu trúc not only but also

Mặc dù cấu trúc “Not only but also” trong tiếng Anh được sử dụng phổ biến, tuy nhiên bạn cần lưu ý để tránh mắc phải một số lỗi thường gặp:

 • Áp dụng sai công thức

Câu mắc lỗi: Not only Lan sing well, but also dance beautifully. – Lan không những hát hay mà còn nhảy đẹp.

Với minh họa trên, lỗi sai nằm ở vấn đề thiếu trợ động từ trong câu. Cấu trúc này cần duy trì duy trì sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong cấu trúc đảo ngữ. 

Câu đúng sẽ là: “Not only does Lan sing well, but also dance beautifully.”

 • Sử dụng từ không tương đồng về từ loại, tính chất, đặc điểm.

Câu mắc lỗi: Not only did he enjoy playing the piano, but also mastering the guitar. – Không chỉ anh ấy thích chơi piano, mà còn thành thạo guitar.

Trong trường hợp này, phần thứ hai của cấu trúc, “but mastering the guitar.” – (mà còn thành thạo guitar) không tương đồng với phần đầu. 

Cần sửa lại theo đúng ngữ pháp: “Not only did he enjoy playing the piano, but he also mastered the guitar.” – Không chỉ anh ấy thích chơi piano, mà anh ấy còn thành thạo guitar.

 • Chú ý tới thứ tự của từ và cụm từ

Trong cấu trúc này, “not only” thường đứng trước tính từ, trạng từ, danh từ, hoặc động từ, và “but also” đứng trước phần tương ứng trong câu.

Ví dụ: “She not only sings well but also plays multiple instruments.”

 • Chú ý tới dạng của động từ và tính từ sau “but also”

Động từ và tính từ sau “but also” thường phải giống nhau với động từ và tính từ sau “not only”.

Ví dụ: “He not only speaks Spanish fluently but also writes it proficiently.”

 • Chú ý tới sự tương phản và tương đồng

Cấu trúc “not only … but also” thường được sử dụng để diễn đạt sự tương phản hoặc sự tương đồng giữa hai ý hoặc thông tin trong câu.

Ví dụ về tương phản: “She not only enjoys cooking but also loves gardening.”

Ví dụ về tương đồng: “The new model not only looks sleek but also performs efficiently.”

 • Sử dụng dấu phẩy

Thường thì các bạn sẽ không cần dùng dấu phẩy trước “but also”, trừ khi “not only” và “but also” đứng ở đầu câu.

Ví dụ: “Not only did he complete the project on time, but he also exceeded expectations.”

5. Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

 1. Not only __________ fluent in Spanish, but she is also proficient in French.
 2. The new employee is not only skilled in programming, but __________ excels in graphic design.
 3. She __________  enjoys reading novels, but she also has a passion for writing short stories.
 4. Not only __________ the team captain, but he is also the top scorer in the league.
 5. The conference will address not only environmental issues, but it  __________ focus on sustainable solutions.

Đáp án: 

 1. is she
 2. he also
 3. not only
 4. is he
 5. will

Bài tập 2: Sử dụng loại từ thích hợp trong câu

 1. She is not only a doctor but also __________ (talent) painter.
 2. The team captain is not only a __________ (skill) athlete but also a dedicated student.
 3. She not only enjoys playing the piano, but also __________ (excel) in composing her own music.
 4. Not only did they visit historical landmarks in Rome, but they also __________ (explore) the vibrant neighborhoods.
 5. She is not only intelligent but also __________ (creat) in her approach to problem-solving.

Đáp án

 1. a talented
 2. a skilled
 3. excels 
 4. explored 
 5. creative 

Bài tập 3: Viết lại câu dưới dạng đảo ngữ

 1. She not only excels in photography but also has a passion for painting.
 2. They not only documented the unique behavior of a new species of bird but also discovered it.
 3. The new software not only enhances productivity but also simplifies complex tasks.
 4. The concert was not only attended by music enthusiasts but also praised by renowned critics.
 5. The team captain is not only charismatic but also highly motivational.

Đáp án

 1. Not only does she have a passion for painting, but she also excels in photography.
 2. Not only did they discover a new species of bird, but they also documented its unique behavior.
 3. Not only does the new software simplify complex tasks, but it also enhances productivity.
 4. Not only was the concert praised by renowned critics, but it was also attended by music enthusiasts.
 5. Not only is he highly motivational, but he is also charismatic as the team captain.

7. Các cấu trúc tương tự với “Not only but also”

7.1 Mở rộng các cấu trúc

Các cấu trúc đồng nghĩa với “not only…but also” có thể sử dụng thay thế linh hoạt là “as well as” và “both…and”. Cả hai cấu trúc đều mang ý nghĩa “vừa…vừa”, được sử dụng để thêm thông tin hoặc nhấn mạnh sự hiện diện của hai yếu tố liên quan.

 • Cấu trúc hoàn chỉnh của “as well as”: “S + V + as well as + V”

Ví dụ: 

He is known for his expertise in science as well as his passion for literature. – Anh ấy nổi tiếng với chuyên môn về khoa học, cũng như đam mê với văn học.

 • Cấu trúc ngữ pháp của “both…and”: “S + V + both + noun/adj/adv + and + noun/adj/adv.”

Ví dụ:

The project requires both creativity and attention to detail. – Dự án đòi hỏi cả sự sáng tạo và sự chú ý đến chi tiết.

7.2 Bài tập vận dụng và đáp án

Viết lại câu sử dụng cấu trúc “both…and” và “as well as”

 1. Not only did he enjoy playing tennis, but he also loved watching the matches. (both…and)
 2. She not only completed her assignment on time, but she also exceeded expectations. (as well as)
 3. Not only is he a talented musician, but he also excels in academic studies. (both…and)
 4. The conference will not only address current challenges, but it will also propose solutions. (as well as)
 5. Not only did they visit the museum, but they also explored the nearby art galleries. (both…and)

Đáp án:

 1. He both enjoyed playing tennis and loved watching the matches.
 2. She completed her assignment on time, as well as exceeding expectations.
 3. He is both a talented musician and excels in academic studies.
 4. The conference will address current challenges, as well as propose solutions.
 5. They both visited the museum and explored the nearby art galleries.

Bài viết với chủ đề về cấu trúc “not only but also” đã cung cấp cho bạn tất cả những thông tin về khái niệm, ngữ pháp, các lưu ý khi sử dụng “not only but also”. Hy vọng, với nguồn bài tập từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEP sẽ giúp bạn ứng dụng linh hoạt cấu trúc ngữ pháp thông dụng này trong học tập và giao tiếp.

Thẻ tags bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan cùng chuyên mục

Chủ đề khác liên quan

Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 9

Scroll to Top