Hotline: 0865.961.566

Confident đi với giới từ gì? Cách sử dụng Confident và bài tập vận dụng

Confident đi với giới từ gì? Cấu trúc và cách dùng của Confident ra sao? Đây đều là những thắc mắc chúng ta dễ dàng bắt gặp bởi confident vừa là danh từ và tính từ xuất hiện nhiều trong tiếng Anh. Bài viết dưới đây, Anh ngữ PEP sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích để giải đáp thắc mắc cho các bạn về chủ đề này.

Confident là gì?

Confident là gì?
Confident là gì?

Theo UK: phiên âm của Confident là: /ˈkɒn.fɪ.dənt/, theo US: phiên âm của Confident là: /ˈkɑːn.fə.dənt/

Tính từ

Trong trường hợp, đóng vai trò là một tính từ, Confident có nghĩa là tự tin: being certain of your abilities or having trust in people, plans or the future, dịch ra là: chắc chắn về năng lực của bản thân hoặc tin tưởng vào một ai đó, một kế hoạch nào đó hoặc tương lai.

Một vài ví dụ điển hình cho trường hợp Confident là tính từ như sau:

 • I’m completely confident that this project will definitely succeed. (Tôi hoàn toàn tự tin rằng, dự án này nhất định sẽ thành công.)
 • It’s a confident and convincing presentation. (Đó là một bài thuyết trình đầy tự tin và thuyết phục)
 • Are you confident that she is a perfect manager? (Bạn có dám tự tin rằng cô ấy là một người quản lý hoàn hảo không?)

Danh từ

Với tính từ, Confident được hiểu là tự tin, vậy trong vai trò là danh từ confidence sẽ ra sao. Theo định nghĩa trong từ điển Cambridge, nếu đóng vai trò là một danh từ Confidence, nó sẽ có nghĩa là sự giãi bày tâm sự, nỗi lòng hoặc sự nói riêng. Tuy nhiên tùy vào từng ngữ cảnh nhất định mà danh từ Confidence sẽ có nghĩa khác nhau.

Ví du: Told in confidence: nghĩa là nói riêng.

Với nghĩa: chuyện tâm sự, chuyện bí mật, chuyện riêng

 • To exchange confidences: nghĩa là trao đổi, tâm sự, nói chuyện riêng với nhau
 • To take somebody into one’s confidence: tiết lộ, thổ lộ chuyện riêng với một ai đó.

Với nghĩa: sự tin tưởng, tin cậy và sự tin

 • To gain somebody’s confidence: nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng từ ai đó
 • To have confidence in somebody: tin tưởng vào một ai đó
 • To worm oneself into somebody’s confidence: tìm cách lấy được lòng tin, sự tín nhiệm của một ai đó.
 • To misplace one’s confidence: tin tưởng vào một người nào đó không tốt, không đáng tin

Với nghĩa là: sự quả quyết, tin chắc

To speak with confidence: nói một cách rất quả quyết.

Confident đi với giới từ gì?

Confident đi với giới từ gì?
Confident đi với giới từ gì?

1. Confident + about (mức độ phổ biến khoảng 20%)

Khi confident đi với giới từ about được hiểu là tự tin, tin tưởng về một điều gì đó. 

Ví dụ như: 

 • I’m confident about his leadership. (Tôi tự tưởng về khả năng lãnh đạo của anh ấy)
 • He doesn’t sound confident about the future of the information technology industry. (Anh ấy có vẻ không tự tin về tương lai của ngành công nghệ thông tin)
 • So, those are the times that I feel most confident about, but there are many more. (Vì thế, đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy tự tin nhất, nhưng thực tế là còn rất nhiều khoảng thời gian khác nữa.)

>> Bài viết liên quan: Excited đi với giới từ gì?

2. Confident + of (mức độ phổ biến chỉ khoảng 1%)

Khi giới từ đi với Confident là of, nó lại mang một nghĩa khác là tự tin sẽ làm được một điều gì đó hoặc tự tin về.

Một vài ví dụ cụ thể như:

 • I’m completely confident of winning this race. (Tôi hoàn toàn tự tin sẽ giành được chiến thắng trong trận đua này.)
 • Not confident of yourself, I failed the last interview. (Không tự tin về bản thân, tôi đã thất bại trong đợt phỏng vấn vừa rồi.)

3. Confident + in (mức độ phổ biến khoảng 80%)

Để giải đáp cho thắc mắc “Be confident đi với giới từ gì?”, ngoài about và of, thì còn có in – nó mang nghĩa là tự tin, tin tưởng vào điều gì. Đây là giới từ được sử dụng phổ biến nhất với confident, chiếm khoảng 80% trong các trường hợp sử dụng)

 • She’s very confident in her presentation skills. (Cô ấy rất tự tin vào khả năng thuyết trình của mình.)
 • Her parents are confident in she will do well in the upcoming exam. (Bố mẹ cô ấy tin tưởng vào cô ấy sẽ làm rất tốt trong kì thi sắp tới.)

Ngoài ba trường hợp kể trên, vẫn còn một giới từ nữa có thể sử dụng với confident, đó là with.Trường hợp này sẽ diễn tả sự tự tin trong việc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể hoặc sử dụng một kỹ năng nào đó.

Ví dụ: He is confident with his new job. (Anh ấy tự tin với công việc mới của mình.)

Cách sử dụng confident trong tiếng Anh

Để ứng dụng confident + giới từ cách hữu hiệu nhất, cùng tìm hiểu về một vài cấu trúc:

 • Confident about + Pronoun + Gerund = I’m worried about [doing that]: lo lắng về một điều gì đó hoặc một vấn đề nào đó.
 • Confident of + Possessive Pronoun + Gerund + (Noun) = I’m sure that I can/will [do that]: có thể hoặc chắc chắn sẽ làm điều gì đó
 • Confident in + Possessive Pronoun + ability to… = I think I/he/they… can [do that]: nghĩ rằng có thể làm điều gì đó.
 • Confident that + Subject + will/would (usually) + Verb + Object = I’m sure that subject will (do that to) object: chắc chắn rằng chủ ngữ sẽ làm điều gì đó.

Confident thường đi kèm với các từ gì?

Ngoài việc tìm hiểu Be Confident đi với giới từ gì, cùng xem tình từ này còn đi kết hợp được với động từ và trạng từ nào nữa nhé!

Confident sử dụng với động từ

Các động từ có thể đi kèm với tính từ Confident là: be, feel, appear, look, sound, seem, grow, get, become.

Ex: I got more confident as I got older. 

Ngoài ra, tính từ confident còn đi kèm với make hoặc remain + sb.

Ex: Doing this history has made him more confident. 

Confident sử dụng với trạng từ

Các trạng từ thường đi với confident là: very, really, extremely, fully, completely, absolutely, perfectly, entirely, totally, supremely, increasingly, reasonably, quite, pretty, fairly, quietly, calmly, serenely. 

Ex: I came out of the exam feeling quietly confident. 

Bên cạnh đó, còn có các trạng từ là: socially, cautiously,…

Ex: He gets young people who appear to be socially confident, but inside they are a bundle of neurosis. 

Các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với confident

Các từ đồng nghĩa, trái nghĩa có liên quan đến tính từ Confident, có thể kể đến như:

Từ đồng nghĩa Phiên âm Nghĩa của từ
bold /bōld/ can đảm, liều lĩnh
brave /brāv/ dũng cảm, can đảm
counting on /kount än/ tin tưởng vào ai đó
convinced /kənˈvinst/ tin chắc, xác tin
cocksure /ˌkäkˈSHo͝or/ tự tin
dauntless /ˈdôntləs/ dũng cảm
courageous /kəˈrājəs/ can đảm
expectant /ikˈspektənt/ chờ đợi, trông mong
depending on /dəˈpending än/ tin cậy vào ai đó hoặc điều gì
fearless /ˈfirləs/ gan dạ
having faith in / having fāTH in/ có niềm tin vào điều gì đó
intrepid /inˈtrepəd/ dũng cảm
hopeful /ˈhōpfəl/ hy vọng, hứa hẹn
positive /ˈpäzədiv/ quả quyết, minh bạch, tích cực
pushy /ˈpo͝oSHē/ tự đề cao
satisfied /ˈsadəsˌfīd/ thoả mãn
sanguine /ˈsaNGɡwən/ tin cậy, lạc quan
sure /SHo͝or/ chắc chắn
secure /səˈkyo͝or/ chắc chắn, bền vững
self-reliant /ˌself.rɪˈlaɪ.ənt/ tự tin, tự chủ
self-assured /ˌself.əˈʃɔːd/  tự tin
self-sufficient /ˌself.səˈfɪʃ.ənt/ tự túc
unafraid /ˌənəˈfrād/ không sợ hãi
trusting /ˈtrʌs.tɪŋ/ tin tưởng
valiant /ˈvalyənt/ dũng cảm
upbeat /ˈəpˌbēt/ lạc quan
constant /ˈkänstənt/ vững vàng
hardy /ˈhärdē/ gan dạ
smug /sməɡ/ tự mãn
determined /dɪˈtɜː.mɪnd/ quả quyết

 

Từ trái nghĩa Phiên âm Nghĩa của từ
unsure /ˌənˈSHo͝or/ không chắc chắn
uncertain /ˌənˈsərtn/ không chắc, bấp bênh
Uncertain /ʌnˈsɝː.tən/ không chắc chắn
Hesitant /ˈhez.ə.tənt/ tự do
Insecure  /ˌɪn.səˈkjʊr/ mất tự tin

Bài tập vận dụng các giới từ đi với confident

Bài tập: Thực hành làm một số bài tập điền giới từ vào chỗ chấm dưới đây nhé.

 1. I’m confident ………….. the quality of our work and back it up with a 8-month warranty.
 2. We are very confident ………….. the future life.
 3. Mary’s confident ………….. the film.
 4. Canadians remain confident ………….. the safety of their deposits. 
 5. Staff are confident …………..the CEO. 
 6. She’s confident…………..her ability to beat her opponents. 
 7. NECI will attend these hearings and we are confident…….a positive result from the 5 judges of the Supreme Court.
 8. He wants the students to feel confident…………..asking questions when they don’t understand. 
 9. As Edgerton shows, the British Empire was stronger and we went to war confident…………..victory in 1939. 
 10. I was confident……….. the beginning and knew that I had to take it one game at a time. 

Sau khi hoàn thiện xong bài tập, bạn có thể đối chiều với phần đáp áp dưới đây.

 1. in
 2. of
 3. about
 4. in
 5. in 
 6. about
 7. of
 8. about
 9. of
 10. in

Như vậy, qua những thông tin chia sẻ trên đây, ắt hẳn chúng ta đã tìm được lời giải đáp cho câu hỏi confident đi với giới từ gì rồi phải không nào. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích với bạn trong việc học ngữ pháp và ứng dụng tiếng anh trong cuộc sống thường ngày.

Thẻ tags bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan cùng chuyên mục

Chủ đề khác liên quan

Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 9

Scroll to Top